Επαγγελματική Ευθύνη

Ο σύγχρονος επαγγελµατίας που προσφέρει υπηρεσίες µελέτης, εκπόνησης ή επίβλεψης ή που κατασκευάζει έργα, αντιµετωπίζει θέµατα ευθύνης που προκύπτουν από λάθος αποφάσεις, από προβληµατική επικοινωνία, από λανθασµένους υπολογισµούς, από χαλαρή επίβλεψη ή από παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας.

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναµίες ακόµη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελµατία. Ο σηµερινός επαγγελµατίας έχει ανάγκη από ουσιαστική νοµική και οικονοµική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητας του.

Οι σύγχρονες κοινωνικό-οικονοµικές εξελίξεις, ο εκσυγχρονισµός των επαγγελµατικών υπηρεσιών, η εξέλιξη των τεχνολογικών µέσων, απαιτούν την Ασφάλιση της Επαγγελµατικής Ευθύνης ως το πλέον αξιόπιστο τεκµήριο εγγύησης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Η Ασφάλεια Επαγγελµατικής Ευθύνης προστατεύει τον επαγγελµατία από οικονοµική απώλεια σαν συνέπεια της νοµικής του ευθύνης  έναντι τρίτων για ελλιπή άσκηση του επαγγέλµατος του ως αποτέλεσµα αµέλειας, λάθους ή παράλειψης κατά την σχεδίαση, την επίβλεψη ή την επιτήρηση έργων.

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ στοχεύει στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους Αντασφαλιστικούς Οργανισµούς της Ευρώπης που εγγυώνται την ευελιξία, ταχύτητα και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη και παρέχοντας αξιόπιστα προγράµµατα επαγγελµατικών ασφαλιστικών καλύψεων.

Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οµάδες επαγγελµατιών και συνεταιρισµούς προσφέροντας συµβουλές µε κριτήρια την ποιότητα, την φερεγγυότητα την άριστη εξυπηρέτηση και την συνεχή υποστήριξη.

Οι επαγγελµατικοί κλάδοι για τους οποίους προσφέρουµε την Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης είναι:

  1. Πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι.
  2. Μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι.
  3. Επιµετρητές ποσοτήτων.
  4. Κτηµατοµεσίτες.
  5. Δικηγόροι, νοµικοί σύµβουλοι.
  6. Λογιστές – ελεγκτές.
  7. Φαρµακοποιοί.
  8. Οδοντογιατροί.
  9. Παθολόγοι.

Η ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης γίνεται σε ετήσια βάση ή κατά έργο και τα ασφάλιστρα καθορίζονται ανάλογα µε τα µεικτά ετήσια έσοδα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται, το είδος και το µέγεθος του έργου, το ύψος της ευθύνης και καλύπτει αξιώσεις ή συµβάντα που εκδηλώνονται και γνωστοποιούνται εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή µετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής ισχύος της κάλυψης, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Ο ασφαλιστικός µας σύµβουλος έχει την εµπειρία και τις γνώσεις να µελετήσει τις εξατοµικευµένες ανάγκες του ασφαλισµένου, να προσαρµόσει την ασφαλιστική κάλυψη στις ειδικές συνθήκες του πελάτη, να προτείνει ολοκληρωµένες και συµφέρουσες λύσεις και να βρίσκεται κοντά στους πελάτες του οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί µε συνέπεια και υπευθυνότητα.

Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων

Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε η φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Δικηγόρου.

Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών / Ελεγκτών

Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε η φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Λογιστή / Ελεγκτή.

Επαγγελματική Ευθύνη Πολιτικών
και Αρχιτεκτόνων

Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι της νομικής του ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και των εξόδων και δαπανών σε σχέση με ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα από τον Ασφαλισμένο και που προέκυψε κατά την διάρκεια της απασχόλησης του από τον Ασφαλισμένο.

Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών

Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε η φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.