Ευθύνης Προϊόντων

Ολοένα και συχνότερα δηµοσιοποιούνται περιπτώσεις ακατάλληλων προϊόντων που έχουν διοχετευθεί στην αγορά, αλλά και περιπτώσεις όπου το ελάττωµα διαπιστώνεται εκ των υστέρων, αφού δηλαδή το ελαττωµατικό προϊόν έχει τεθεί σε κυκλοφορία και βρίσκεται στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού.

Το αντικείµενο της ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων είναι να αποζηµιώσει τον ασφαλισµένο για τα ποσά που θα βρεθεί νοµικά υπεύθυνος να πληρώσει υπό µορφή αποζηµιώσεων σχετικά µε προξένηση σωµατικής βλάβης ή υλικής ζηµιάς σε τρίτους.

Η σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά πρέπει να έχει προ-κληθεί από προϊόντα που προέρχονται απευθείας από παραγωγή, κατασκευή ή πρωτογενή επεξεργασία.

Η Aσφάλιση Ευθύνης Προϊόντων απευθύνεται σε όλα τα άτοµα ή επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να εµπλακούν σαν εναγόµενοι σε µια απαίτηση.

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι:

  • Φαρµακοβιοµηχανίες.
  • Βιοµηχανίες τροφίµων.
  • Εργοστάσια.
  • Οινοποιεία.
  • Αρτοποιεία.
  • Ζαχαροπλαστεία.

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων:

  • Απαλλάσσει τον ασφαλισµένο από έξοδα ανάκλησης, ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού, κόστους καταστροφής ή αποθήκευσης, επαναδιανοµής κλπ.
  • Συντελεί σε µεγάλο βαθµό στην προστασία της δηµόσιας υγείας, δεδοµένου ότι εξαλείφει οποιουσδήποτε δισταγµούς σχετικούς µε το κόστος της όλης επιχείρησης ανάκλησης.
  • Ωφελεί τον ασφαλισµένο, καθώς ενισχύεται η επιχειρηµατική του εικόνα έναντι των καταναλωτών, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται και το κοινωνικό του προφίλ.

Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ καθώς και το δίκτυο των συνεργατών µας σε όλη την Κύπρο είναι στη διάθεση σας για να σας δώσουν αναλυτικότερες πληροφορίες.

Κατεβάστε

Για οποιανδήποτε κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ παρακαλώ όπως  επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ασφαλιστική Λτδ.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.