Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(Η «Πολιτική»)

Η Ασφαλιστική Εταιρεία η «Κεντρική» Λτδ (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες Παγκύπρια από το 1985 και έχει τα κεντρικά της γραφεία επί της οδού Κλήμεντος 33, Μέγαρο Κεντρική, 1061 Λευκωσία, Κύπρος. Η Εταιρεία με πρωταρχικό στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της με βάση τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της. Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της, η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται.

1. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε
Η Πολιτική της Εταιρείας μας διέπει τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ανάλογα με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θα σας παρέχουμε. Πιο κάτω παρατίθεται λεπτομερής κατάλογος με προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να επεξεργαστούμε για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων ανάλογα με το είδος της ασφάλειας που θα σας παρέχουμε:

    • Προσωπικά Δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλ. ταχυδρομείο, ταχυδρομική
     διεύθυνση, τηλέφωνο εργασίας, οικία και κινητού τηλεφώνου, επάγγελμα, και εργασία,
     οικογενειακή κατάσταση, παιδιά/εξαρτώμενοι,
    • Δεδομένα Ταυτοποίησης: αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και
     υπηκοότητα.
    • Πληροφορίες Ιδιοκτησίας: πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας, το σκάφος σας ή την
     περιουσία σας όπως αρ. άδειας οδήγησης και αριθμός εγγραφής οχήματος/ σκάφους,
     προηγούμενες ασφάλειες ή απαιτήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με την απαίτησή
     σας ή/και συμμετοχή σας στο συμβάν το οποίο δημιούργησε την απαίτηση ή πληροφορίες
     σχετικά με άλλα πρόσωπα/ τρίτους τα οποία συμμετείχαν/ενεπλάκησαν στο συμβάν το
     οποίο δημιούργησε την απαίτηση.
    • Ασφαλισμένος Κίνδυνος: πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλισμένο κίνδυνο οι οποίες
     περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο μέγεθος που απαιτείται ανάλογα με τον ασφαλισμένο
     κίνδυνο:

Ιατρικά Δεδομένα: δήλωση ιατρικών παθήσεων, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πιστοποιητικά,
εκθέσεις προσωπικών ιατρών, ανεξάρτητες ιατρικές εξετάσεις, ιατρικό ιστορικό και
οικογενειακό ιατρικό ιστορικό,πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικόγέννησης,
ιατρικό ιστορικό με την αιτία θανάτου, στοιχεία διαχειριστών περιουσίας αποβιώσαντος και
επιπρόσθετα ιατρικά πιστοποιητικά που εξασφαλίζονται μετά θάνατο.

Ποινικό Μητρώο: πληροφορίες σχετικά με το αν έχετε προηγούμενες καταδίκες ή
ποινές ή αν εκκρεμεί σχετική διαδικασία εναντίον σας.

Καταπολέμηση της Απάτης: πληροφορίες αναφορικά με καταδίκες απάτης και
πληροφορίες για κυρώσεις που προέρχονται από διάφορες βάσεις δεδομένων.

   • Οικονομικές/Τραπεζικές πληροφορίες: βεβαιώσεις αποδοχών, μηνιαίο εισόδημα, ύψος
    προμήθειας/αμοιβής, τιμολόγια, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος IBAN, αριθμός
    λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες σχετικά με την οικία σας ή άλλη
    περιουσία που βρίσκεται εντός αυτής, υποθήκες ή επιβαρύνσεις επί της περιουσίας.
   • Πληροφορίες για Εγγυητές: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου
    και τηλέφωνο εγγυητών.
   • Χρήση της Επικοινωνίας: πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στο πλαίσιο τηλεφωνικής
    κλήσης με την Εταιρεία.
   • Πληροφορίες για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: πιστοποιητικό εγγραφής
    ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ύψος παραγωγής, πληρωμή προμηθειών,
    απολυτήριο/πτυχίο/διπλώματα, βεβαίωση μη πτώχευσης, βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία
    εγγυητών.

2. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας, ανάλογα με την υπηρεσία που επιδιώκει να παρέχει, συλλέγει προσωπικά
δεδομένα από διάφορες πηγές ως εξής:
• Από πελάτες και τα μέλη των οικογενειών τους σε απευθείας σύνδεση, πρόσωπο με πρόσωπο, είτε τηλεφωνικώς είτε με γραπτή αλληλογραφία.
• Από εργοδότες.
• Σε περίπτωση απαίτησης, από τρίτα πρόσωπα περιλαμβανομένων άλλων μερών στην αξίωση όπως εναγόμενους/κατηγορουμένους, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και διαχειριστές ζημιών.
• Από άλλους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά όπως ασφαλιστές, αντασφαλιστές και άλλους μεσάζοντες.
• Από βάσεις δεδομένων περιλαμβανομένων άλλων καταλόγων κυρώσεων.
• Από κυβερνητικές υπηρεσίες όπως αρχές καταχώρησης οχημάτων και φορολογικές αρχές.
• Έντυπα αιτήσεων.
• Από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.
• Από τα έντυπα στον ιστότοπο μας και με την αλληλεπίδραση που έχετε με τον ιστότοπο
(παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην Ειδοποίηση Cookies).

 

3. Πως Χρησιμοποιούμε και σε ποιους Κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πελατών μας και επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.
Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, συνεργάτες ή/και αντιπροσώπους μας για τους παρακάτω σκοπούς:

Σκοπός Επεξεργασίας Νομική Βάση Επεξεργασίας Κοινοποίηση
Σύναψη επαγγελματικής
σχέσης περιλαμβανομένου
της επικοινωνίας με πελάτη.
Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Συλλογή ή επιστροφή
ασφαλίστρων, πληρωμή
απαιτήσεων και διευκόλυνση
πληρωμών.
(α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για ανάκτηση
οφειλών.
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Τράπεζες
Φορείς παροχής υπηρεσιών
για ανάκτηση χρέους
Διαχείριση ασφαλιστικών
απαιτήσεων.
(α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για ανάκτηση
οφειλών.
(γ) Δημόσιο Συμφέρον.
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί,
μάρτυρες κτλ.
Θεμελίωση ή άσκηση
νομικών αξιώσεων είτε της
Εταιρείας μας είτε των
πελατών μας.
(α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για εξυπηρέτηση
πελατών σε απαιτήσεις.(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή
άσκηση νομικών αξιώσεων.
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί,
μάρτυρες κτλ.
Διερεύνηση και δίωξη απάτης
ή άλλου πιθανού ποινικού
αδικήματος .
(α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για την
καταπολέμηση ποινικών και
άλλων αδικημάτων.
(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή
άσκηση νομικών αξιώσεων.
(δ) Δημόσιο Συμφέρον.
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη εμπλεκόμενα στην
διερεύνηση του αδικήματος
Ανανέωση Ασφαλιστήριων
Συμβολαίων
(α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για την
διευκόλυνση των πελατών
στην ανανέωση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων
τους
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Επεξεργασία ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων
Συγκατάθεση
Μάρκετινγκ Συγκατάθεση Ασφαλιστές
Συμμόρφωση με Εποπτικές
Αρχές
(α) Συμμόρφωση με νομική
υποχρέωση της Εταιρείας.
(β) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή
άσκηση νομικών αξιώσεων.
Εποπτικές Αρχές
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Ελεγκτές
Επικοινωνία με πελάτες (α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πελάτη ή
ενός πιθανού πελάτη και την
παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
Εκτίμηση Ρίσκου (α) Εκτέλεση συμβολαίου με
πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρείας για κάλυψη
απαιτήσεων
Εποπτική Αρχή
Ασφαλιστές
Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστικοί Πράκτορες
Αντασφαλιστές
Χρήση Cookies (α) Συγκατάθεση

 

4. Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα.
Εάν χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο που δεν συνάδει με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας η Εταιρεία μας οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη αναλόγως.
Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης εκτός και αν άλλες νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας απαιτούν περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών δεδομένων.
Με το πέρας της περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία μας ακολουθεί την ενδεδειγμένη διαδικασία καταστροφής δεδομένων με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε κατά πόσον διατηρούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή/και ποια δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης σας και να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

5. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας
Ο Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει πρακτικές με τις οποίες είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα κάτωθι αιτήματα σας:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία για εσάς λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αντίγραφο από το αρχείο μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη.

Δικαίωμα Περιορισμού: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας το οποίο μπορεί να εκτελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός και αν η Εταιρεία αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα για σκοπούς νομικής/δικαστικής υπόθεσης.

Δικαίωμα στη Φορητότητα Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφότυπο αναγνωρίσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία οι οποίες σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα προσωπικά σας δεδομένα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση να εκφράσετε την άποψη σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας κα. Άντρια Γεωργίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: andria@kentriki.com.cy

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ως προς τον τρόπο που έχουμε χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εξετάσει στη συνέχεια το παράπονό σας και θα συνεργαστεί μαζί σας για την επίλυση του θέματος. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1 Ιάσονος, 2ος Όροφος,
1082 Λευκωσία,
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία,
Τηλ: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

6. Αλλαγές στην Πολιτική μας
Ενημερώνεστε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

Ιούλιος 2020